Welkom bij Lagotto.nl

Doelstellingen

 1. de instandhouding en verbetering van het ras Lagotto Romagnolo;
 2. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
 3. het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Lagotto Romagnolo.


Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
 2. het organiseren van cursussen, examens en wedstrijden op het gebied van het werken met honden;
 3. het organiseren van exposities;
 4. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van de Lagotto Romagnolo;
 5. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 6. het bijhouden van een register van raszuivere Lagotti Romagnolo;
 7. het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het Lagotto Romagnolo ras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van de Lagotto Romagnolo gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 8. het uitgeven van een clubblad of een periodiek;
 9. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
 10. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet gehandeld wordt in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van Raad van Beheer.